Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening biedt burgers in de EU meer controle over hun persoonsgegevens en moet waarborgen dat hun informatie in heel Europa goed wordt beschermd. Omdat wij heldere, nauwkeurigere en eenvoudigere taal willen gebruiken met betrekking tot hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, passen wij ons privacybeleid en onze algemene gebruiksvoorwaarden aan.

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:
a) welke gegevens wij van jou verwerken
b) waarom wij dat doen
c) hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan.
d) met wie deze gegevens worden gedeeld
e) hoe lang jouw gegevens worden bewaard
f) op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidspecialist Katwijk.

A) WELKE VAN JOUW GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Huidspecialist Katwijk verwerkt persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw als persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze (potentiële) klant
Bij het afnemen van een dienst of product van Huidspecialist Katwijk verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je zelf invult op pagina’s als ‘contact’ en ‘online afspraak’.

B) MET WELK DOEL VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING
Huidspecialist Katwijk verwerkt jouw gegevens om onze relevante diensten aan je te kunnen leveren. Voor het plannen van afspraken in de agenda, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van eventuele facturen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.

INFORMEREN
Huidspecialist Katwijk verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail (nieuwsbrief) te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over activiteiten en evenementen, over soortgelijke producten en diensten.
Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

CONTACT MET KLANT
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Huidspecialist Katwijk later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Huidspecialist Katwijk kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

C) HOE GAAN WE OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Huidspecialist Katwijk zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

D) MAAKT HUIDSPECIALIST KATWIJK BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Huidspecialist Katwijk maakt gebruik van diensten van andere partijen. Omdat we jouw gegevens opslaan, hebben we met de betreffende verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten liggen onder andere de verantwoordelijkheden omtrent (het verwerken van) persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen vast.

Huidspecialist Katwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Voor het opslaan van jouw persoonlijke gegevens gebruikt Huidspecialist Katwijk verschillende verwerkers. Zij verwerken jouw gegevens die je zelf hebt ingevuld of hebt achtergelaten na jouw bezoek aan onze website ten behoeve van het inplannen van afspraken, klantenadministratie en het versturen van nieuwsbrieven en e-mails van Huidspecialist Katwijk.

E) HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als klant van Huidspecialist Katwijk, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de periode dat u gebruik maakt van onze diensten.

F) HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Huidspecialist Katwijk de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Huidspecialist Katwijk die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Huidspecialist Katwijk of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt.

Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar contact@huidspecialist-katwijk.nl.